Podmienky

Posledná aktualizácia: [10-12-2019]

Pred používaním webovej stránky [wpautoterms site_url] (ďalej len „služba“) prevádzkovanej spoločnosťou [wpautoterms company_name] („nás“, „my“ alebo „naša spoločnosť“) si prečítajte tieto Podmienky používania („Zmluvné podmienky“ „).

Váš prístup k Službe a jej používanie závisí od vašej súhlasnosti a dodržiavania týchto Podmienok. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ďalších, ktorí pristupujú k Službe alebo ju používajú.

Prístupom alebo používaním služby súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ľubovoľnou časťou podmienok, nemusíte mať prístup k službe.

ÚČTOVNÍCTVO

Pri vytváraní účtu u nás musíte poskytnúť informácie, ktoré sú vždy presné, úplné a aktuálne. Ak tak neurobíte, znamená to porušenie Zmluvných podmienok, čo môže mať za následok okamžité ukončenie vášho účtu v našej službe.

Zodpovedáte za zabezpečenie hesla, ktoré používate na prístup k službe a akýmkoľvek aktivitám alebo akciám pod vaším heslom, či už je vaše heslo súčasťou našej služby alebo služby tretej strany.

Súhlasíte s tým, že nezverejníte svoje heslo žiadnej tretej strane. Musíte nás ihneď oznámiť, keď ste si boli vedomí každého porušenia bezpečnosti alebo neoprávneného používania vášho účtu.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Služba a jej pôvodný obsah, funkcie a funkčnosť sú a zostanú výlučným vlastníctvom spoločnosti [wpautoterms company_name] a jej poskytovateľov licencií.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo kontrolované spoločnosťou [wpautoterms company_name].

[wpautoterms company_name] nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že spoločnosť [wpautoterms company_name] nezodpovedá priamo alebo nepriamo za škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo spojenú s používaním alebo závislosťou na takomto obsahu, tovaroch alebo službách prostredníctvom týchto webových stránok alebo služieb.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach alebo službách tretích strán, ktoré navštívite.

ukončenie

Môžeme ukončiť alebo pozastaviť prístup k našej službe okamžite bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale bez obmedzenia, ak porušíte Zmluvné podmienky.

Všetky ustanovenia Podmienok, ktoré by svojou povahou mali prežiť ukončenie platnosti, pretrvávajú v prípade vypovedania, vrátane, okrem iného, ​​vlastníckych ustanovení, zrieknutia sa záruky, odškodnenia a obmedzenia zodpovednosti.

Váš účet môžeme ihneď ukončiť alebo pozastaviť bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale bez obmedzenia, ak porušíte Zmluvné podmienky.

Po ukončení vášho práva okamžite prestane používať službu. Ak chcete ukončiť svoj účet, môžete službu jednoducho prerušiť.

Všetky ustanovenia Podmienok, ktoré by svojou povahou mali prežiť ukončenie platnosti, pretrvávajú v prípade vypovedania, vrátane, okrem iného, ​​vlastníckych ustanovení, zrieknutia sa záruky, odškodnenia a obmedzenia zodpovednosti.

zrieknutie

Vaše používanie Služby je na vaše vlastné riziko. Služba je poskytovaná na báze „AS IS“ a „AS AVAILABLE“. Služba je poskytovaná bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo implicitnej, vrátane predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na určitý účel, neporušenia alebo priebehu výkonu.

VLÁDNY ZÁKON

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.

Naše nedodržanie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok sa nebude považovať za zrieknutie sa týchto práv. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok považuje za neplatné alebo nevykonateľné súdom, zostávajúce ustanovenia týchto Podmienok zostanú platné. Tieto podmienky predstavujú celú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej služby a nahrádzajú a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody, ktoré by sme mohli mať medzi nami v súvislosti so Službou.

ZMENY

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia dôležitá, pokúsime sa poskytnúť najmenej 30 dní pred uplynutím platnosti nových podmienok. To, čo predstavuje podstatnú zmenu, bude určené na základe vlastného uváženia.

Pokračovaním v používaní a používaní našej služby po tom, čo tieto revízie nadobudnú účinnosť, súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovanými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, prestanete používať službu.

KONTAKTUJ NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás.