PODMIENKY POUŽÍVANIA PROGRAMU ODMENY

PODMIENKY POUŽÍVANIA PROGRAMU ODMIEN

Súhlasím a beriem na vedomie, že spoločnosť pod názvom HELLAS Greek restaurant. so sídlom v Liptovskom Mikuláši (Bellova 696/2, 03101), bude evidovať a spracúvať moje osobné údaje, o ktorých sa dozvie na základe týchto údajov, na účely správy svojich produktov a služieb, správy svojej zákazníckej základne a propagácie svojich produktov a služieb. Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám, s výnimkou spoločnosti, ktorá poskytuje služby CRM v mene spoločnosti Hellas rastaurant. V každom prípade si vyhradzujem právo na informácie, prístup a námietku proti spracovaniu mojich údajov podľa článkov 11 až 13 zákona č. 2472/1997 a právo odvolať svoj súhlas s používaním mojich osobných údajov alebo požiadať o ich vymazanie na základe oznámenia. Okrem toho vyhlasujem, že som sa oboznámil s podmienkami vernostného programu, ktoré sú uvedené nižšie a ktoré bezvýhradne prijímam.

01
BODY A VÝHODY
Jedinou povinnosťou účastníka, aby mohol využívať výhody programu odmien “HELLAS WIN” (ďalej len “program”), je poskytnúť číslo mobilného telefónu, s ktorým sa zaregistroval/identifikoval do programu. Za každú objednávku uskutočnenú prostredníctvom oficiálnej webovej stránky reštaurácie Hellas (hellas,sk).

Za registráciu získate 10 bodov. Ktoré si budete môcť uplatniť už pri druhom nákupe.
Za zdielanie našej stránky na Facebooku získate 10 bodov. Ktoré si budete môcť uplatniť už pri druhom nákupe.
Za každé 1 € z nákupu v našej reštaurácii sa na Váš účet pripíše 1 bod.

Za konečnú objednávku do 7 € získate 3 body , za konečnú objednávku nad 8 € získate ďalších 6 bonusových bodov ,za konečnú objednávku nad 18 € získate ďalších 12 bonusových bodov

Počet bodov a percento zľavy nie je možné v žiadnom prípade vyplatiť v hotovosti.
Vytvorili sme tiež 3 rôzne úrovne.
1. Uplatnením 40 bodov sa stanete automatickými
MP (Poslanec) a máte prístup ku všetkým našim produktom s 10% ponukou
(ponuka platí 7 dní)

2.Uplatnením 70 bodov sa stanete automatickými
MP (Minister) a máte prístup ku všetkým našim produktom s 15% ponukou
(ponuka platí 7 dní)

3.Uplatnením 100 bodov sa stanete automatickými
MP (Premiér) a máte prístup ku všetkým našim produktom s 20% ponukou
(ponuka platí 7 dní)

Body sú osobné a nemožno ich vymeniť za peniaze. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť systém odmien a upraviť alebo nahradiť spôsob výpočtu bodov a výšku odmien za nákupy.

Vernostný program je platný len na Slovensku a len v reštaurácii Hellas v Liptovskom Mikuláši.

02
UKONČENIE – UKONČENIE
Reštaurácia Hellas (ďalej len “spoločnosť”) má právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu ukončiť program a kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu ukončiť túto zmluvu s členom programu.

Registrácia člena prostredníctvom mobilného telefónneho čísla poskytuje členovi výhody po celú dobu platnosti vernostného programu Hellas WIN reštaurácie Hellas. Reštaurácia Hellas si vyhradzuje právo zmeniť toto obdobie podľa vlastného uváženia.

Reštaurácia Hellas je oprávnená jednostranne zmeniť akékoľvek podmienky tejto zmluvy vrátane spôsobu výpočtu bodov a výšky odmien za nákup. O každej takejto zmene bude člen programu informovaný zverejnením akejkoľvek zmeny v predajniach spoločnosti a/alebo na webovej stránke spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo ukončiť Program bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodu. V každom prípade bude účastníkovi vernostného programu zaslané písomné oznámenie.

Ak spoločnosť z akéhokoľvek dôvodu zmení časť alebo všetky podmienky programu alebo program ukončí, člen nemá voči spoločnosti žiadne nároky, pretože člen už v tomto dokumente berie na vedomie, že ide o vernostný program poskytovaný podľa uváženia spoločnosti.

Ak člen nevyužije svoje body počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť získané body alebo dokonca deaktivovať registráciu a automaticky vynulovať všetky body, ktoré člen dovtedy získal.

Počet bodov a percento zľavy nie je možné v žiadnom prípade vyplatiť v hotovosti.

03
VŠEOBECNÉ
Účastník vernostného programu HELLAS WIN je povinný oznámiť reštaurácii Hellas. na telefónnom čísle 0903545983 (prípadne 0948214455) alebo písomne prostredníctvom svojho účtu (vyžaduje sa vytvorenie účtu) na webovej stránke hellas.sk akúkoľvek zmenu adresy alebo mobilného telefónneho čísla, ktoré má zaregistrované.

Spoločnosť si vyhradzuje právo pravidelne informovať člena poštou, e-mailom, mobilnou správou (sms) alebo iným vhodným spôsobom. Ak si člen už neželá dostávať propagačné a informačné materiály, môže to oznámiť telefonicky alebo ústne či elektronicky písomne zaslaním e-mailu s príslušnou žiadosťou na adresu info@hellas.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.hellas.sk/kontakt/.

04
OSOBNÉ ÚDAJE
Účastník vernostného programu vyhlasuje, že sa oboznámil s nasledujúcimi podmienkami a bezvýhradne s nimi súhlasí:

Spoločnosť si vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje (napr. meno, priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo), ktoré člen poskytol spoločnosti pri registrácii do programu HELLAS WIN, s cieľom zlepšiť správu svojej zákazníckej základne a propagovať svoje produkty.

Účastník programu HELLAS WIN má právo odvolať svoj súhlas, opraviť svoje osobné údaje alebo požiadať o ich vymazanie na základe písomného oznámenia adresovaného reštaurácii Hellas, ktoré je potrebné zaslať e-mailom na adresu info@hellas.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.hellas.sk/kontact.

Účasťou v programe HELLAS WIN dáva účastník reštaurácii Hellas súhlas s použitím svojich osobných údajov v súlade s vyššie uvedeným a bezvýhradne súhlasí s podmienkami používania programu.

05
ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA VERNOSTNÉHO PROGRAMU “HELLAS WIN
Výhody dostupných ponúk nie je možné kombinovať s vernostným programom HELLAS WIN. Takisto objednávky, ktoré obsahujú akúkoľvek ponuku, sa nezapočítavajú do získaných bodov vo vernostnom programe HELLAS WIN.

06
ROZHODNÉ PRÁVO – SÚDNA PRÁVOMOC
Tieto Podmienky a akékoľvek ich zmeny sa riadia slovenským právom. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť na základe tejto zmluvy, podliehajú výlučnej právomoci príslušných slovenských súdov.

07
KONTAKT
V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa programu HELLAS WIN sa členovia programu a používatelia webovej stránky www.hellas.sk môžu obrátiť na zákaznícky servis spoločnosti na telefónnom čísle 0903545983 (prípadne 0948214455) alebo zaslaním e-mailu na adresu info@hellas.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.hellas.sk/kontact.

Prečítaním týchto podmienok súhlasím s účasťou v programe Hellas WIN